Webové stránky www.abctesty.cz provozuje společnost: Alstaray Czech Republic, s.r.o., IČO: 02644878, den zápisu: 11. února 2014, sídlem: Okrouhlá 372/18, Bohunice, 625 00 Brno. Spisová značka: C 81996 vedená u Krajského soudu v Brně. Kontaktní emailová adresa je info@abctesty.cz.

Předmětem plnění poskytovaného Provozovatelem jsou výukové a testovací programy v prostředí webových stránek, kdy výuka, testování a vyhodnocení probíhá tzv. online. Po zaplacení testů (tj. připsání platby na náš účet) a jejich následné aktivaci, kdy samotná aktivace může trvat až 24 hodin, získává uživatel plný přístup k těmto zaplaceným testům, které se spouští z internetové stránky www.abctesty.cz. Nejedná se tedy o tištěné testy, ale o online testy (etesty), resp. virtuální produkt.

Tvorbě a následným kontrolním mechanismům věnujeme maximální pozornost, nicméně k množství obsahu a skutečnostem, že u některých druhů testů nejsou k dispozici správné odpovědi, tak v žádném případě nemůžeme garantovat jejich bezchybný stav, a to i přesto, že správné odpovědi u některých druhů testů vypracovali experti z daných oborů. Provozovatel neodpovídá za chyby v obsahu (především otázek a odpovědí) a za jakékoliv různorodé škody, které z těchto chyb mohou v jakémkoliv smyslu vzniknout.

Ceny jednotlivých testů jsou uvedený přímo na jednotlivých ikonách a i v samostatné rekapitulaci objednávky. Ceny jsou jednorázové a tudíž i konečné (nejsme plátci DPH). Doba platnosti u všech testů je stanovena na 7 týdnů, po této době dojde k jejich automatické deaktivaci. Počet přístupů pro uživatele placených testů není nikterak omezen (stejně tak i pro uživatele testů zdarma). Provoz daných stránek je aktuálně omezen na Českou republiku (zejména platby).

Zakoupené testy se nachází po přihlášení (tj. zadání loginu a hesla uvedených při registraci) na www.abctesty.cz v sekci Moje testy. U testů zdarma není nutná žádná registrace a uživatel je může užívat bez omezení. Nejedná se o prodej testových otázek, či software, ale o poskytnutí služby, která je časově omezená.

Zaplacením ceny testu vzniká uživateli právo na aktivaci plného přístup k placenému testu (samotná aktivace proběhne po připsání platby na náš účet do 24 hodin). Způsob platby je výlučně převodem na bankovní účet číslo 2401114091/2010 (Fio banka), který je zároveň uveden v rekapitulaci objednávky. Způsob dodání je elektronicky na e-mail, který je uveden v objednávce. Náklady na toto dodání nejsou účtovány (jsou zdarma).

Využitím práva na aktivaci plného přístupu k placenému testu se uživatel vzdává práva na odstoupení od smlouvy ve smyslu § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy je možné pouze před aktivací plného přístupu k placenému online testu a uživatel je povinen toto odstoupení nahlásit prostřednictvím e-mailu: info@abctesty.cz. V případě závažných technických problémů (déle trvající výpadek elektrického proudu, výpadek datových služeb, ap.), a to zejména ze strany třetích subjektů může být aktivace prodloužena až na 72 hodin.

Pokud do 4 pracovních dnů po odeslání vaší platby na náš účet nedojde k doručení automaticky generovaného emailu, tak postupujte následovně (platí zejména pro uživatele gmail.cz). Přihlásíte se na naše webové stránky, tj. www.abctesty.cz a zadáte přihlašovací údaje (login a heslo). Přihlašovací údaje jsou údaje, které jste uváděly při registraci, po přihlášení najdete Vámi zakoupený online test v sekci „Moje testy“. V žádném případě nemůžeme 100% garantovat služby třetích subjektů, jako např. emailové služby.

Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických a statistických důvodů. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele a v žádném případě nebudou zveřejněny a poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, provozovatel se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu zákazníka není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat, s výjimkou státních institucí (např. Policie ČR).

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždováním osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace), a to prostřednictvím e-mailu (info@abctesty.cz), či kontaktního formuláře.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Případné reklamace a stížnosti lze podávat prostřednictvím kontaktního formuláře, který je umístěn na webových stránkách (sekce kontakty), další možností je využití emailové adresy: info@abctesty.cz. Jedná se o kontaktní možnosti na Provozovatele. Provozovatel je povinen je vyřídit do lhůty 14 dnů. V případě, že stížnost nebo reklamace nebude vyřízena ve výše uvedené lhůtě, má uživatel plné právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů od marného uplynutí reklamační lhůty a požadovat vrácení ceny (částečné, či úplné) placeného testu(ů), ke kterému se daná stížnost nebo reklamace vztahovala.

Smlouva zaniká uplynutím 7 týdnů od aktivace plného přístupu k zakoupenému testu nebo odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran z důvodu stanoveného zákonem nebo těmito podmínkami. Deaktivace placeného testu probíhá automaticky.

Je-li vada testu ve smyslu § 1923 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstranitelná, může se uživatel domáhat buďto opravy, nebo doplnění, anebo adekvátní slevy z ceny.

Nejde-li danou závadu, či závady odstranit a tudíž nelze test řádně užívat, tak má uživatel právo odstoupit od smlouvy, případně se může domáhat u Provozovatele adekvátní slevy z daného testu.

Pokud se uživatel placeného testu domnívá, že jeho stížnost, či reklamace nebyla vyřízena uspokojivě, má uživatel právo vyřešit svoji stížnost jedním ze způsobů mimosoudního řešení sporů, tzn. Využití mediace a rozhodčího řízení. Vyřešení stížnosti výše uvedenými způsoby je podmíněno dobrovolnou účastí obou zúčastněných stran, tzn. Provozovatele a uživatele a řídí se platnou legislativou.

Další možností je i možnost se obrátit na dozorový a kontrolní orgán státní správy, což je v daném případě Česká obchodní inspekce (ČOI). Tato problematika je uvedena v zákoně č.  64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Níže je uveden kontakt na Českou obchodní inspekci. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, dle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz