Úřednická zkouška

Problematika Úřednické zkoušky je upravena v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě. Úřednická zkouška se skládá ze dvou částí, a to z obecné a zvláštní. Obecná část je formou testu, kdy celkový soubor tvoří 300 otázek v samotném testu je pak 30 otázek. Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná. Za každou správnou odpověď získáte jeden bod. Požadované minimum pro úspěšné splnění je 23 bodů a časový limit testu je stanoven na maximálně 30 minut. Oficiální soubor testových otázek vydává Ministerstvo vnitra ČR pro obecnou část (testy) jsou otázky dostupné zde. Ovšem ale bez správně vyznačených odpovědí, ty ministerstvo vnitra úmyslně neposkytuje. Otázky pro zvláštní část úřednické zkoušky jsou dostupné zde.

„Kdo je/není povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku

Všichni státní zaměstnanci jsou povinni úspěšně vykonat úřednickou zkoušku.

Stanoveny jsou pouze tyto výjimky, u nichž není nutné úřednickou zkoušku vykonat:
a) náměstek pro státní službu a personální ředitel sekce pro státní službu, kteří budou vybráni v prvním výběrovém řízení po vyhlášení služebního zákona,

b) všichni vedoucí služebních úřadů, kteří jsou převedeni do služebního poměru k 6. 11. 2014,

c) státní tajemníci, kteří budou vybráni v prvních výběrových řízeních po vyhlášení služebního zákona,

d) všichni představení, kteří jsou k 1. 7. 2015 převedeni do služebního poměru,

e) zaměstnanci, kteří jsou k 1. 7. 2015 převedeni do služebního poměru na dobu neurčitou.

Všichni zaměstnanci, kteří jsou převedeni k 1. 7. 2015 do služebního poměru na dobu určitou, mají povinnost úspěšně vykonat pouze obecnou část úřednické zkoušky.

Ti úředníci, kteří vykonali obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku, nemají povinnost skládat obecnou část úřednické zkoušky. V budoucnu může vláda svým nařízením stanovit, zda i některé další obdobné zkoušky (jako zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku nebo zkouška podle jiného zákona) mohou některou část úřednické zkoušky nahradit.“[1]

Specializované webové stránky www.abctesty.cz nabízí vzdělávací, výukové a testovací online testy v prostředí webových stránek. Jedním z těchto online testů je i výše uvedená Úřednická zkouška. Tento online test Vám pomůže s obecnou částí úřednické zkoušky. Po zaplacení získáte plný přístup k online testu, který nabízí tři módy výuky (výuka, výukový test a ostrý test).

Další informace:

Úřednická zkouška termíny

Wikipedie – Úřednická zkouška

Ministerstvo vnitra – Úřednická zkouška

Úřednická zkouška test

[1] http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/urednicka-zkouska.aspx
Úřednická zkouška testy

Úřednická zkouška (zdroj: abctesty.cz)

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: Úřednická zkouška, Úřednická zkouška test, Úřednická zkouška online test, Úřednická zkouška otázky a odpovědi, Úřednická zkouška článek, Úřednická zkouška informace

Zbrojní průkaz

Problematika zbrojního průkazu je upravena v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních). V tomto zákoně jsou upraveny podmínky pro získání zbrojního průkazu.

Procedura získání zbrojního průkazu trvá obvykle několik měsíců. Budete muset absolvovat několik návštěv u věcně a místně příslušného policejního oddělení, dále pak návštěvu lékaře a střelnice.

Ideální je právě začít návštěvou příslušného oddělení, kde se informujete a obdržíte patřičné tiskopisy. Následně je vhodné zajít ke svému lékaři, který Vám potvrdí, zdali jste, či nejste zdravotně způsobilý. Platnost tohoto potvrzení je pouze 3 měsíce.

Poté je potřeba se přihlásit na zkoušku z odborné způsobilosti, tento tiskopis obdržíte u příslušného policejního oddělení. Střelnici, kde se bude vykonávat zkouška z odborné způsobilosti určuje Policie. Před vykonáním této zkoušky se doporučuje absolvovat základní kurz odborné přípravy, který je sice nepovinný, ale je víc než doporučován. V tomto kurzu se naučíte základní manipulaci se střelnou zbraní, sborku a rozborku, teorii a pochopitelně i samotnou střelbu na statický cíl. Tyto kurzy jsou placené a nabízí je většina střelnic v každém větším městě.

Po absolvování zkoušek z odborné způsobilosti, které obsahují písemný test (který si můžete zakoupit a testovat na našich webových stránkách www.abctesty.cz), praktické cvičení a střelbu na terč si následně (pokud budete úspěšní) vyzvednete hotový zbrojní průkaz na příslušném policejním oddělení. Více informací najdete na webových stránkách Policie ČR www.policie.cz.

Další informace:

Zbrojní průkaz testy

Zbrojní průkaz testy

Zbrojní průkaz (zdroj: abctesty.cz)

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: zbrojní průkaz, zbrojní průkaz testy, zbrojní průkaz placené testy, zbroják testy, zbrojní průkaz testové otázky, zbrojní pas

Obecní (městská) policie

Obecní policie v České republice je orgánem obce, tento orgán zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, a to v rámci působnosti obce (katastrálního území) a plní další úkoly, který ji stanoví příslušné zákony. Úkoly může plnit i na jiném území obce a to v rámci veřejnoprávní smlouvy. Stěžejní legislativou je zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. V tomto zákoně je definováno postavení strážníka, úkoly, oprávnění, povinnosti a další náležitosti. Strážník městské policie je v pracovním poměru k obci. Mezi základní podmínky pro přijetí patří věk 18 let, středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, zdravotní a psychická způsobilost, bezúhonnost a spolehlivost.

Úkoly obecní policie jsou uvedeny v § 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

 • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • Podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • Podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • Poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen, ministerstvo) na požádání údaje o obecní policii.“[1]

Oprávnění strážníka je uvedeno v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a to od § 11 až po § 17c.

 • Oprávnění požadovat prokázání totožnosti – § 12 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Oprávnění předvést osobu – § 13 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Oprávnění odebrat zbraň – § 14, zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Oprávnění zakázat vstup na určená místa – § 15 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor – § 16, zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Oprávnění odejmout věc – § 17, zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven – § 17c, zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Největší sbory městských policií najdeme v největších městech, tzn. V Praze, Brně, či Ostravě. Strážník obecní, či městské policie po prolongačním kurzu každých pět let je povinen vykonat zkoušku z odborné způsobilosti (osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů). Testové otázky z odborné způsobilosti najdete na našich webových stránkách www.abctesty.cz.

Další informace:

Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka

[1] § 2 zákona číslo 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Obecní policie testy

Městská (obecní) policie (zdroj: abctesty.cz)

 

 

 

 

Klíčová slova: strážník, strážník obecní policie, strážník městské policie, obecní policie, městská policie, prolongace, licence, strážník testy, strážník placené testy, strážník testové otázky, strážník placené testové otázky

Poslední aktualizace článků byla provedena dne 24. 04. 2019