Úřednická zkouška

Problematika Úřednické zkoušky je upravena v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě. Úřednická zkouška se skládá ze dvou částí, a to z obecné a zvláštní.

Obecná část je formou testu, kdy celkový soubor tvoří 300 otázek v samotném testu je pak 30 otázek. Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná. Za každou správnou odpověď získáte jeden bod. Požadované minimum pro úspěšné splnění je 23 bodů a časový limit testu je stanoven na maximálně 30 minut.

Oficiální soubor testových otázek vydává ministerstvo vnitra ČR pro obecnou část (testy) jsou otázky dostupné zde. Ovšem ale bez správně vyznačených odpovědí, ty ministerstvo vnitra úmyslně neposkytuje. Otázky pro zvláštní část úřednické zkoušky jsou dostupné zde.

„Kdo je/není povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku

Všichni státní zaměstnanci jsou povinni úspěšně vykonat úřednickou zkoušku.

Stanoveny jsou pouze tyto výjimky, u nichž není nutné úřednickou zkoušku vykonat:

a) náměstek pro státní službu a personální ředitel sekce pro státní službu, kteří budou vybráni v prvním výběrovém řízení po vyhlášení služebního zákona,

b) všichni vedoucí služebních úřadů, kteří jsou převedeni do služebního poměru k 6. 11. 2014,

c) státní tajemníci, kteří budou vybráni v prvních výběrových řízeních po vyhlášení služebního zákona,

d) všichni představení, kteří jsou k 1. 7. 2015 převedeni do služebního poměru,

e) zaměstnanci, kteří jsou k 1. 7. 2015 převedeni do služebního poměru na dobu neurčitou.

Všichni zaměstnanci, kteří jsou převedeni k 1. 7. 2015 do služebního poměru na dobu určitou, mají povinnost úspěšně vykonat pouze obecnou část úřednické zkoušky.

Ti úředníci, kteří vykonali obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku, nemají povinnost skládat obecnou část úřednické zkoušky. V budoucnu může vláda svým nařízením stanovit, zda i některé další obdobné zkoušky (jako zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku nebo zkouška podle jiného zákona) mohou některou část úřednické zkoušky nahradit.“[1]

Specializované webové stránky www.abctesty.cz nabízí vzdělávací, výukové a testovací online testy v prostředí webových stránek. Jedním z těchto online testů je i výše uvedená Úřednická zkouška. Tento online test Vám pomůže s obecnou částí úřednické zkoušky. Po zaplacení získáte plný přístup k online testu, který nabízí tři módy výuky (výuka, výukový test a ostrý test).

Další informace:

Úřednická zkouška termíny

Wikipedie – Úřednická zkouška

Ministerstvo vnitra – Úřednická zkouška

Úřednická zkouška test

[1] http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/urednicka-zkouska.aspx
Úřednická zkouška testy

Úřednická zkouška (zdroj: www.abctesty.cz)

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: Úřednická zkouška, Úřednická zkouška test, Úřednická zkouška online test, Úřednická zkouška otázky a odpovědi, Úřednická zkouška článek, Úřednická zkouška informace

Zbrojní průkaz

Problematika zbrojního průkazu je upravena v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních). V tomto zákoně jsou upraveny podmínky pro získání zbrojního průkazu.

Procedura získání zbrojního průkazu trvá obvykle několik měsíců. Budete muset absolvovat několik návštěv u věcně a místně příslušného policejního oddělení, dále pak návštěvu lékaře a střelnice.

Ideální je právě začít návštěvou příslušného oddělení, kde se informujete a obdržíte patřičné tiskopisy. Následně je vhodné zajít ke svému lékaři, který Vám potvrdí, zdali jste, či nejste zdravotně způsobilý. Platnost tohoto potvrzení je pouze 3 měsíce.

Poté je potřeba se přihlásit na zkoušku z odborné způsobilosti, tento tiskopis obdržíte u příslušného policejního oddělení. Střelnici, kde se bude vykonávat zkouška z odborné způsobilosti určuje Policie.

Před vykonáním této zkoušky se doporučuje absolvovat základní kurz odborné přípravy, který je sice nepovinný, ale je víc než doporučován. V tomto kurzu se naučíte základní manipulaci se střelnou zbraní, sborku a rozborku, teorii a pochopitelně i samotnou střelbu na statický cíl. Tyto kurzy jsou placené a nabízí je většina střelnic v každém větším městě.

Po absolvování zkoušek z odborné způsobilosti, které obsahují písemný test (který si můžete zakoupit a testovat na našich webových stránkách www.abctesty.cz), praktické cvičení a střelbu na terč si následně (pokud budete úspěšní) vyzvednete hotový zbrojní průkaz na příslušném policejním oddělení. Více informací najdete na webových stránkách Policie ČR www.policie.cz.

Další informace:

Zbrojní průkaz testy

Zbrojní průkaz testy

Zbrojní průkaz (zdroj: www.abctesty.cz)

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: zbrojní průkaz, zbrojní průkaz testy, zbrojní průkaz placené testy, zbroják testy, zbrojní průkaz testové otázky, zbrojní pas

Obecní (městská) policie

Obecní policie v České republice je orgánem obce, tento orgán zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, a to v rámci působnosti obce (katastrálního území) a plní další úkoly, který ji stanoví příslušné zákony.

Úkoly může plnit i na jiném území obce a to v rámci veřejnoprávní smlouvy. Stěžejní legislativou je zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. V tomto zákoně je definováno postavení strážníka, úkoly, oprávnění, povinnosti a další náležitosti. Strážník městské policie je v pracovním poměru k obci. Mezi základní podmínky pro přijetí patří věk 18 let, středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, zdravotní a psychická způsobilost, bezúhonnost a spolehlivost.

Úkoly obecní policie jsou uvedeny v § 2, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

 • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • Podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • Podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • Poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen, ministerstvo) na požádání údaje o obecní policii.“[1]

Oprávnění strážníka je uvedeno v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a to od § 11 až po § 17c.

 • Oprávnění požadovat prokázání totožnosti – § 12 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Oprávnění předvést osobu – § 13 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Oprávnění odebrat zbraň – § 14, zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Oprávnění zakázat vstup na určená místa – § 15 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor – § 16, zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Oprávnění odejmout věc – § 17, zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 • Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven – § 17c, zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Největší sbory městských policií najdeme v největších městech, tzn. V Praze, Brně, či Ostravě. Strážník obecní, či městské policie po prolongačním kurzu každých pět let je povinen vykonat zkoušku z odborné způsobilosti (osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů). Testové otázky z odborné způsobilosti najdete na našich webových stránkách www.abctesty.cz.

Další informace:

Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka

[1] § 2 zákona číslo 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Obecní policie testy

Městská (obecní) policie                                 (zdroj: www.abctesty.cz)

 

 

 

 

Klíčová slova: strážník, strážník obecní policie, strážník městské policie, obecní policie, městská policie, prolongace, licence, strážník testy, strážník placené testy, strážník testové otázky, strážník placené testové otázky

První pomoc

První pomoc je základním kamenem záchranného systému – jde o první kroky, které mohou být podniknuty v případě zranění nebo náhlého onemocnění, dokud nedorazí profesionální pomoc.

Ze zákona je každý jednotlivec povinen poskytnout první pomoc, pokud je to v jeho silách a není přitom v ohrožení jeho vlastního života. Tato povinnost vyplývá z lidské solidarity a základního principu, že každý člověk by měl být ochoten pomoci druhému v nouzi.

V ideálním případě by měl umět poskytnout první pomoc každý z nás. Je to dovednost, která může být klíčová v mnoha situacích a která může doslova zachránit život. Bohužel, realita je taková, že ne všichni z nás jsou schopni poskytnout první pomoc správně. Může to být kvůli nedostatku vzdělání v této oblasti, strachu nebo nejistotě. Proto je důležité nejen povinnost poskytnout první pomoc, ale také pravidelné školení a vzdělávání v této oblasti.

Částečně Vám v této situaci mohou pomoci naše online testy, které jsou zaměřeny na poskytování první pomoci. Náš online test s názvem: „První pomoc“ byl vyvinut ve spolupráci ze složkami IZS. Po úspěšném splnění můžete požádat o vystavení osvědčení, online test můžete zakoupit na našich webových stránkách www.abctesty.cz.

Online test první pomoci

Online test První pomoci (zdroj: abctesty.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: online test první pomoci, osvědčení z online testu první pomoci, online test první pomoci na www.abctesty.cz

Pedagogika

Vítejte u našeho online testu, který je součástí našich webových stránek! Tento test je speciálně navržen tak, aby obsahoval vybranou terminologii z oboru Pedagogiky, která je základním pilířem pro formování budoucích odborníků v tomto oboru.

Je třeba zdůraznit, že tento online test je vhodným doplňkem například pro přípravu na státní zkoušku z Pedagogiky. Pro ty, kteří se blíží k tomuto důležitému milníku ve svém akademickém životě, může být tento test skvělým nástrojem pro procvičení a zopakování klíčových konceptů a terminologie.

Online prostředí navíc nabízí komfort, jehož součástí je možnost pracovat vlastním tempem, bez tlaku a stresu, které mohou přicházet z tradičního vzdělávacího prostředí.

Online test s názvem: „Pedagogika“ objednávejte na našich webových stránkách www.abctesty.cz.

Online test z Pedagogiky (zdroj: abctesty.cz)

Online test z Pedagogiky (zdroj: abctesty.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: online test z Pedagogiky, online test Pedagogika dostupný na www.abctesty.cz, vybrané terminologie z Pedagogiky, státní zkouška z Pedagogiky

Psychologie

Náš online test je navržen tak, aby se stal vítaným a užitečným doplňkem k přípravě na státní zkoušku z Psychologie. Věříme, že tento test může být skvělým nástrojem pro studenty, kteří se intenzivně připravují na tuto důležitou zkoušku.

Test může být také velmi užitečný pro ty, kteří se chystají složit i jiné podobné zkoušky z oblasti Psychologie.

Náš test je tedy vhodný pro všechny studenty, kteří se chtějí důkladně připravit a zajistit si tak co nejlepší výsledky. Bez ohledu na to, zda jste na začátku svého studia nebo se blížíte ke konci, naše online testy vám mohou pomoci zvýšit vaše sebevědomí a zlepšit vaše znalosti.

Online test s názvem: „Psychologie“ objednávejte na našich webových stránkách www.abctesty.cz.

 

Online test z vybraných terminologií Psyhologie (zdroj: abctesty.cz)

Online test z Psychologie                                (zdroj: www.abctesty.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: online test z Psychologie, online test Psychologie dostupný na www.abctesty.cz, vybrané terminologie z Psychologie, státní zkouška z Psychologie

Ekonomie

Věříme, že náš online test bude velmi vhodným doplňkem k vaší přípravě na státní zkoušku z ekonomie, nebo jakoukoli jinou obdobnou zkoušku.

Tento online test je určen především pro studenty, kteří se intenzivně připravují na tuto důležitou zkoušku. Chápeme, jak může být stresující se připravovat na tak velký a významný test, a proto jsme se snažili vytvořit nástroj, který by vám pomohl usnadnit tento proces.

Věříme, že náš test vám poskytne jistotu a sebevědomí, které potřebujete k úspěšnému složení zkoušky. Náš online test, který je umístěný na našich webových stránkách www.abctesty.cz.

 

Online test z vybraných terminologií Ekonomie (zdroj: abctesty.cz)

Online test z Ekonomie (zdroj: abctesty.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: online test z Ekonomie, online test Ekonomie dostupný na www.abctesty.cz, vybrané terminologie z Ekonomie, státní zkouška z Ekonomie

Strážný (68-008-E)

Vstupte do světa online testů a zkuste si své schopnosti a znalosti v testu z prostředí webových stránek pro udělení dílčí kvalifikace strážného.

Díky tomuto testu budete moci procvičit a osvojit si potřebné dovednosti a informace, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí této důležité zkoušky.

Náš online test obsahuje oficiální soubor testových otázek MV ČR pro písemnou zkoušku, jejimž cílem je udělení dílčí kvalifikace strážného (profesní kvalifikace pro autorizaci v příslušnosti MV č. 68-008-E).

Online test obsahuje ostrý test, výuku a výukový test. Věříme, že náš online test Vás spolehlivě připraví na složení této důležité zkoušky. Objednávejte zde, na www.abctesty.cz.

 

Strážný zkouška (68-008-E)

Online test Strážný (zdroj: www.abctesty.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: Strážný, rekvalifikace Strážný, zkouška Strážný, 68-008-E, online test Strážný

Detektiv koncipient (68-009-M)

Náš online test, který je předurčený pro všechny, kdo mají zájem získat dílčí kvalifikaci Detektiv koncipient. Tento test je součástí široké nabídky našeho webového prostředí a poskytuje Vám jedinečnou možnost zjistit, jak na tom jste s přípravou na tuto významnou zkoušku.

Profese Detektiv koncipient je důležitá, nelehká a zodpovědná. Detektiv koncipient má na starosti řadu důležitých úkolů, které vyžadují pečlivou přípravu a hluboké znalosti. Pokud se pro toto povolání rozhodnete, budete moci významně přispět k bezpečnosti a spravedlnosti ve společnosti.

Náš online test obsahuje oficiální soubor testových otázek MV ČR pro písemnou zkoušku, jejimž cílem je udělení dílčí kvalifikace Detektiva koncipienta (profesní kvalifikace pro autorizaci v příslušnosti MV č. 68-009-M).

Online test obsahuje ostrý test, výuku a výukový test. Věříme, že náš online test Vás spolehlivě připraví na složení této důležité zkoušky. Objednávejte zde, na www.abctesty.cz.

Detektiv koncipient (68-009-M)

Detektiv koncipient (zdroj: www.abctesty.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: Detektiv koncipient, zkouška Detektiv koncipient, rekvalifikace na Detektiva koncipienta, 68-009-M)

Úřednická zkouška 2023

Vstupte do světa online testování a připravte se na Úřednickou zkoušku 2023 pomocí jedinečného nástroje, který najdete na webových stránkách www.abctesty.cz.

Tato stránka je přehledně navržená a snadno přístupná, aby vám poskytla všechny potřebné informace a materiály pro úspěšné zvládnutí této důležité zkoušky.

V online testu Úřednická zkouška 2023 na www.abctesty.cz naleznete oficiální soubor testových otázek, které jsou vydané ministerstvem vnitra České republiky.

Jedinečností tohoto online testu je skutečnost, že nejenže poskytuje otázky, ale také vám dává správné odpovědi. Úřednickou zkoušku pro rok 2023, objednávejte na www.abctesty.cz.

Úřednická zkouška 2023 (zdroj: abctesty.cz)

Úřednická zkouška 2023                                (zdroj: www.abctesty.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: Úřednická zkouška 2023, Úředník 2023, obecná část Úřednické zkoušky, Úřednická zkouška otázky a odpovědi

Poslední aktualizace článků byla provedena dne 18. 11. 2023